Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikservaring aan te bieden. Meer info

Disclaimer

Het gebruik van onze website houdt in dat u de onderstaande voorwaarden kent en aanvaardt.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer voor het zoeken naar informatie van mediùs NV. Hij biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de informatie die mediùs NV op het internet ter beschikking stelt. De site verwijst mogelijk ook door naar andere websites van derden, die daarbij zelf verantwoordelijk zijn voor de informatie die ze via die websites ontsluiten. Alle informatie op de websites van mediùs NV is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd mediùs NV raadplegen. De informatie en de documenten die via de website ter beschikking worden gesteld, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. De inhoud van de website en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de website

Mediùs NV besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de mediùs NV niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal mediùs NV al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contacteer ons' in de navigatiebalk. Mediùs NV spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Mediùs NV kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen. Mediùs NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Bescherming van persoonsgegevens

Mediùs NV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betrffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EF) en alle andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Mediùs NV geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw persoonsgegevens worden niet voor direct marketing aangewend;
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contacteer ons' in de navigatiebalk;
  • Mediùs NV treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van uw persoonsgegevens misbruik maken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Op deze site wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bezoekinformatie van deze site te meten en te analyseren, en aan de hand daarvan de effectiviteit van de website te verbeteren. Hiertoe wordt uw IP-adres (en zonodig vergelijkbare andere nummers die in het reguliere gebruik van het internet tussen computers worden uitgewisseld) gebruikt om onder andere verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze bevatten slechts een uniek willekeurig nummer. Deze cookies kunnen alleen gebruikt worden om u op deze site te herkennen, dus niet op sites van derden. Desgewenst kunt u er in de instellingen van uw browser voor kiezen om cookies te weigeren, op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om cookies achteraf van uw computer te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere instanties, organisaties of overheden, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Mediùs NV beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Mediùs NV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan mediùs NV bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Mediùs NV wijst iedere verplichting van de hand betreffende het gevolg dat aan die gegevens en reacties moet worden gegeven. Mediùs NV mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, met behoud van de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat mediùs NV de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

E-mail

De informatie verzonden via e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn dit bericht te ontvangen. Gebruik van deze informatie door andere (rechts)personen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Mediùs NV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en zij sluit iedere uit de elektronische verzending voortvloeiende of daarmee verband houdende aansprakelijkheid uit.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.